پرش لینک ها

مجله الکترونیکی دندانپزشکی آینده

مجله الکترونیکی دندانپزشکی آینده با ارائه مقالات متنوع و متعدد توسط اساتید در سه بخش، با هدف انتقال دانش و افزایش یادگیری در نظر گرفته شده است:
مدیریت برکاتیس، درمان های دیجیتال دندانپزشکی و آخرین اخبار در زمینه دندانپزشکی و همچنین بررسی دستگاه ها در سال 1400 تهیه و ویرایش شد. در ادامه می توانید فایل مجله را به دو زبان فارسی و انگلیسی دانلود و مطالعه نمایید.

Explore
Drag